CURSET NATACIÓ ADULTS – LINYOLA 2023

CONDICIONS GENERALS

  1. No es considerarà formalitzada la inscripció fins que no s'hagi entregat TOTA la documentació sol·licitada i realitzat el PAGAMENT.
  2. El personal dels cursets no administrarà cap classe de medicació sense la prèvia autorització mèdica.
  3. S'informarà de l'horari definitiu abans de l'inici de l'activitat.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES

Informació sobre el tractament de les dades: En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD i en l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD), s’informa de les següents dades: Responsable del tractament: CONSELL ESPORTIU DEL PLA D'URGELL, G25266594, C/ Prat de la Riba, 1 - 25230 - Mollerussa – Lleida. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades, per e-mail: dpd@ceplaurgell.cat Finalitat: Gestió dels cursets de natació d’estiu. Si ens autoritza, mantenir-lo informat sobre els nostres serveis. Si ens autoritza, publicarem les imatges per a fer difusió dels cursets. Conservació: Terminis necessari per a complir amb les obligacions legals. Destinataris: Les seves dades seran tractades per CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL i, si s’escau, per col·laboradors i prestadors de serveis. Legitimació: Consentiment del pare/mare/tutor/a. Drets: Poden exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic del DPD, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat. A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Imatges: El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Si autoritza la publicació de les imatges a CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL, ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades per CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

Dades personals

Nom i cognoms(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Domicili(Obligatorio)
Tamaño máximo de archivo: 1 GB.

Dades mèdiques i d'interès

Tamaño máximo de archivo: 1 GB.
Sap nedar?(Obligatorio)
Pateix vertigen?(Obligatorio)

AUTORITZACIONS

AUTORITZO participar en el curset de natació en les condicions establertes a la planificació, programació i normativa.(Obligatorio)
DECLARO que NO pateixo cap malaltia que m'impedeixi participar en l'activitat esmentada.(Obligatorio)
Publicació de les imatges(Obligatorio)
SOL·LICITO la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client(Obligatorio)

Escull les setmanes i fes el pagament corresponent

Quina franja horària se li acomoda més?(Obligatorio)
Escull les setmanes corresponents(Obligatorio)
En ENVIAR la sol·licitud de participació, s’accepten les CONDICIONS GENERALS(Obligatorio)

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu contactar amb nosaltres a través del número de telèfon +34 689 04 38 13 o el correu electrònic activitatsceplaurgell@gmail.com